ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“เร่งรัดพัฒนาชาติด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล งานวิจัยก้าวหน้า นำพาราชภัฏสู่สากล

พันธกิจ

 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีพันธกิจที่มุ่งความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และกระจายองค์ความรู้ไปสู่สังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น