ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประวัติความเป็นมา

     ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในวิทยาลัยครู (พ.ศ. 2535 – 2539) โดยกองแผนงานกรม การฝึกหัดครูได้แต่งตั้งคณะทำงาน ยกร่างโครงการฯ ตามนโยบายและมาตรการของกรมฝึกหัดครูในแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิตครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูช่าง ตลอดจนมุ่งพัฒนาวิทยาลัยครู ให้ศักยภาพ และความพร้อมในการสอน การวิจัย การค้นคว้าทดลอง การฝึกปฏิบัติการเป็นผุ้นำทางความคิด และเพิ่มความร่วมมือกัยหน่วยงาน ในท้องถิ่นกำหนดพัฒนา การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ ท้องถิ่น ฯลฯ และที่ผ่านมา การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ มีปัญหาและข้อจำกัดหลากประการอาทิ การขาดแคลนอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยืนยันได้จากผลการวิจัย ประเมินผลการใช้หลักสูตร ในวิทยาลัยครู นอกจากนี้ยังขาดแคลนงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีโครงการพัฒนา การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขึ้นในวิทยาลัยครู

     จากผลการพิจารณาของ คณะทำงาน ได้พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละวิทยาลัยครูเพื่อ คัดเลือกเข้าอยู่ในโครงการ ตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (2535 – 2539) มี 13 แห่ง อันประกอบด้วย อุตรดิตถ์ เชียงราย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุดรธานี มหาสารคาม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา รำไพพรรณี หมู่บ้านจอมบึง นครศรีธรรมราช และยะลา

     การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ได้มีแผนการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็น สำหรับ การเรียนการสอน และการวิจัยในขั้นสูง โดยร่วมมือประสานงานกับ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาในการวางแผน ดำเนินการด้านการบริหาร งบประมาณ และการประเมินผล

     ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันราชบุรีรัมย์ ได้ลงมือก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2537 และทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ประกอบด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่สำคัญ 4 สาขา คือ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์