บุคลากรในหน่วยงาน


อาจารย์ ดร.สุขสรรค์  ชูบุญ
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะกรรมการผู้ประสานงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์


ผศ.วชิรารักษ์  โอรสรัมย์
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์


อาจารย์ สมภพ  กาญจนะ
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์


อาจารย์ ดร.ศรัญญา  มณีทอง
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาเคมี


อาจารย์ ดร.สุกัญญา  ทองขัน
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาเคมี


อาจารย์ สิริณี  ยอดเมือง
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาชีววิทยา


อาจารย์ ดร.สันธยา  บุญรุ่ง
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาชีววิทยา


อาจารย์ รัตนาภรณ์  สมฤทธิ์
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาฟิสิกส์


อาจารย์ อารีรัตน์  เมืองแสน
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาฟิสิกส์


ผศ.รินทร์หทัย  กิตติ์ธนารุจน์
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์


อาจารย์ รัชนีกร  ทบประดิษฐ์

ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์


อาจารย์ อมรรัตน์  สุขจิตติ์
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ


อาจารย์ ผจงจิต  เหมพนม
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ


อาจารย์ วราวุธ  จอสูงเนิน
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


อาจารย์ ชลัท  รังสิมาเทวัญ
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


อาจารย์ สถิตรัตน์  รอดอารี
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


ผศ. สุธีรา  สุนทรารักษ์
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


อาจารย์ ชุลีพร  บุ้งทอง
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร


อาจารย์ ดร.จิตตะวัน  กุโบลา
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร


อาจารย์ ดร.ปรัชญา  ชุมแวงวาปี
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา


อาจารย์ วิศรุต  ศรีแก้ว
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา


อาจารย์ จิรวดี  โยยรัมย์
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ ดรัสวิน  วงษ์ปรเมษฐ์
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ มณีนุช  ให้ศิริกุล
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน


อาจารย์ เสกสิทธิ์  ดวงคำ
ผู้ประสานงานประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน


นางรัตนา  อาจทวีกุล
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์